Zakres usług

Księgowość

W skład tych usług wchodzą działania:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów, w oparciu o Państwa pełnomocnictwo
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, przebiegu pojazdów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i uczestniczenie w ich badaniu
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym

Kadry i płace

Usługi w tym zakresie mogą być zlecone dodatkowo jako uzupełnienie usług księgowych oraz osobno dla firm, które chcą tylko rozliczeń z ZUS.
W skład tej usługi wchodzi:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • przygotowywanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń,
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu

Usługi dodatkowe

W ramach świadczonych przez nas usług dodatkowych w szczególności oferujemy:

 • wsparcie w procesie budowania działu księgowości wewnętrznej i zakładowego planu kont
 • dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT
 • wsparcie przy inwentaryzacji
 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy
 • przygotowywanie przelewów dla Klienta
 • wystawianie faktur sprzedaży

Analiza ekonomiczna

Dzięki kwalifikacjom i posiadanemu doświadczeniu pragniemy zaproponować Państwu szerszy system rachunkowości oparty na księgowości, rachunku kosztów i controllingu.

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest ciągłym procesem podejmowania decyzji i łączy się z koniecznością posiadania odpowiednio przetworzonych informacji. Do tego służą różnego rodzaju metody analizy ekonomiczno-finansowej. Dzięki nim można:

 • poznać sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa oraz jego zdolność do generowania zysku
 • ocenić przebieg zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie,
 • ukazać skutki podjętych działań oraz czynniki je zakłócające,
 • doprowadzić do likwidacji niepożądanych odchyleń od założonych parametrów.

W sposób profesjonalny zajmujemy się analizą ekonomiczną i controllingiem przedsiębiorstwa ułatwiając Państwu podejmowanie decyzji odnośnie zjawisk i procesów gospodarczych w nim zachodzących.

Logityka

Biuro zajmujące się w swojej podstawowej działalności rachunkowością i ewidencją kosztów wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Klientów rozszerzyło działalność o doradztwo w zakresie logistyki. Wśród wielu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie właśnie te tkwiące w logistyce posiadają największy potencjał zmniejszenia kosztów i poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa, dlatego też:

 • prowadzimy konsultacje w zakresie wszystkich aspektów logistyki,
 • przeprowadzamy analizy efektywności procesów i zmniejszenia kosztów logistycznych,
 • doradzamy rozwiązania w celu usprawnienia łańcucha dostaw,
 • optymalizujemy poziom zapasów.

Współpracując z nami dajecie sobie Państwo możliwość dostosowania swojego przedsiębiorstwa do stale rosnących wymagań rynku.

Szkolenia

Nasze szkolenia mają na celu poszerzenie wiedzy na temat księgowości, analiz ekonomicznych sytuacji majątkowej i finansowej firmy, tworzenia i zarządzania systemami logistycznymi.

Szkolenia kierujemy do osób pracujących na różnych stanowiskach w firmie, ponieważ wiedza na temat koordynacji działań ma znaczenie dla całej organizacji. Chcemy Państwu przekazać jak najbardziej praktyczną wiedzę, pozwalającą rozwiązywać konkretne problemy.

Prowadzimy zarówno krótkoterminowe projekty szkoleniowe dotyczące wybranych obszarów biznesu, jak i kompleksowe projekty obejmujące całość przepływów obliczone na wiele spotkań. Szkolenia prowadzone są przez osoby zajmujące się w praktyce określonymi zagadnieniami.